autoskola Podbabská 1589/1, tel: 605-720-207

 

Zkoušky ze znalostí a dovedností, získaných v autoškole.

Jedná se o státní zkoušky z předpisů a z praktické  jízdy.

  • Přibližný termín zkoušek můžeme odhadnout, popřípadě dohodnout, již při zahájení výuky, avšak skutečný termín zkoušek je plánován v průběhu výuky a výcviku – dle časových možností žáka na výuku a výcvik.
  • Výuka a výcvik mohou být ukončeny nejdříve v den dosažení předepsaného věku žadatele. Následující den může jít žadatel o řidičské oprávnění ke zkoušce.
  • Zkoušky začínají testem z pravidel silničního provozu.
  • Po úspěšné zkoušce testem následuje zkouška  z praktické jízdy.

 

Zkouška z pravidel – testem – je prováděna na MHMP .

Test, kterým se provádí zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, je složen z 25 otázek s možností získání 50 bodů.

Zkouška z praktické jízdy je prováděna v okolí autoškoly. popřípadě na MHMP – Bohdalec.

 

Zkoušky je možno opakovat v případě neúspěchu vždy po pěti pracovních dnech. Teprve v případě, že neúspěšný uchazeč o řidičský průkaz nedokáže tímto způsobem uspět do 6 měsíců, musí podle zákona absolvovat celý výcvik popřípadě výuku znovu. 

Doporučujeme pečlivou přípravu již od zahájení výuky. Budete tak lépe na zkoušku připraveni a vyhnete se tak zklamání i dalším poplatkům.

Další důležité informace ke zkouškám: 

  • Termín zkoušek si žák dohodne vždy s učitelem praktických jízd. Dohodnutý termín zkoušky je závazný a v případě zrušení termínu zkoušky je žadatel povinen uhradit částku 1.000,- Kč. Totéž platí pro nedostavení se ke zkoušce.
  • Ke zkoušce je nutno mít u sebe doklad totožnosti – v opačném  případě nebude žadatel ke zkoušce připuštěn.Dokladem občana ČR se rozumí Občanský průkaz, ne Cestovní pas. Je-li žadatel držitelem Řidičského průkazu, musí jej rovněž   ke zkoušce předložit. U cizích státních příslušníků je dokladem totožnosti i Cestovní pas a potvrzení o pobytu.
  • Na zkoušku se vztahují Správní poplatky, takže je nutno mít u sebe patřičný finanční obnos: 700,- Kč, či doklad o jeho zaplaceni.  Tuto částku musí žák zaplatit na příslušném úřadě a před zkouškou musí tento doklad předložit. Pokud žák tento doklad nepředloží před zkouškou, nebude ke zkoušce předveden.
  • Pokud se jedná o opakovanou zkoušku, činí tento obnos MHMP:
PSP – test

600,-Kč


PJ – praktická jízda  600,-Kč